Skip to content
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com

NASZ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W KOWALI
KOWALA DRUGA 29
24-320 PONIATOWA
TEL. 818201009; E-MAIL: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Start
lis 27 2017
Statut cz II Drukuj Wyślij znajomemu
27.11.2017.

                                                                     DZIAŁ V

                                     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

                                                          

§ 43. 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje  się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.

2.      Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szkoły.

3.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

 

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

§ 44. 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1)             poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;

2)             swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;

3)             wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu  dydaktyczno-wychowawczego;

4)             wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)             korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
w związku z pełnieniem funkcji służbowych;

6)             pomocy ze strony dyrektora szkoły w sprawach  związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.         Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

1)zapewnienia warunków do  rozwoju ucznia;

2)zaangażowanie  się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;

3)             zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych;

4)             prowadzenie  zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;

5)             kształtowanie  u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;

6)             udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów i sukcesów;

7)             uwzględnianie w swojej pracy udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

8)             zapewnianie  uczniom rozwoju zainteresowań i  uzdolnień;

9)             stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;

10)         precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;

11)         przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;

12)         pełna realizacja podstawy programowej;

13)         przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;

14)         zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

15)         realizacja  programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły;

16)         rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, specjaliście;

17)         przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;

18)         ochrona danych osobowych swoich uczniów;

19)         prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
i zaleceniami dyrektora szkoły.

3.    Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, o których mowa w § 32 i § 33, a w szczególności:

1)             sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;

2)             uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej;

3)             jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej;

4)             sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;

5)             odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;

6)             przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole;

7)         przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych  oraz stosuje się do procedur  postępowania w sytuacjach zagrożeń, a także wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;

8)        uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

9)        przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego;

10)    stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

11)    poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim;

12)    niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników,
a także inne osoby znajdujące się w szkole  o grożącym im niebezpieczeństwie;

13)    współpracuje z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami,
w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 45. 1. Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:

1)        wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;

2)        wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne lub świetlicowe;

3)        pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;

4)        przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub świetlicowych;

5)        zapewnienie opieki dzieciom, w stołówce, świetlicy, szatni, łazience oraz na placu zabaw;

6)        spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecanych   przez wychowawcę klasy oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia;

7)        opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;

8)        sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;

9)        wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, w szczególności udzielanie wsparcia dzieciom wymagającym szczególnej troski.

 

 

 

Rozdział 2

Zadania wychowawcy oddziału

 

§ 46. 1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

2.    Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.

3.    Dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.

4.    Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.

5.    Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

6.    Wychowawca oddziału zwołuje spotkania i przewodniczy pracom zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale. Zebrania są odnotowywane w dokumentacji zespołu.

 

§ 47. 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

1)        sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału;

2)        diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;

3)        rozwijanie u wychowanków  umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;

4)        podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny;

5)        kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;

6)        nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;

7)         informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;

8)        informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;

9)        prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły;

10)    opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;

11)    systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

12)    analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej
i opiekuńczej;

13)    powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

14)    powiadomienie ucznia na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (rocznych); 

15)    informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy
w roku, w trakcie klasyfikacji.

2.    Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły,  psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

 

§ 48.1. Wychowawca oddziału ma prawo:

1)        otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;

2)        kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjazd do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);

3)        rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować
o odpowiednią pomoc;

4)        decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

 

§ 49.1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

1)        prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;

2)        prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej

i jej aktualizację;

3)        podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;

4)        informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;

5)        efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

6)        wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków;

7)        stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

 

 

Rozdział 3

Zadania nauczycieli specjalistów

 

§ 50. 1. Do zadań psychologa należy:

1)        indywidualna opieka psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;

2)        udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;

3)        udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;

4)        udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;

5)        koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;

6)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;

7)        podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych z etapem rozwojowym uczniów;

8)        minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;

9)        inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych;

10)    wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)    prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli.

 

§ 51. 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)        diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)        prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;

3)        współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;

4)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

5)        wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 52. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1)        systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)        gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)        prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4)        koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5)        współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 53. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)        prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2)        prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;

3)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4)        wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 54. Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy
i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły.

 

 

Rozdział 4

Zadania nauczycieli bibliotekarzy

 

§ 55. 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:

1)        gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;

2)        udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych;

3)        prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;

4)        dokonuje konserwacji zbiorów;

5)        prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;

6)        prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;

7)        uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

8)        rozpoznaje  zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze;

9)        prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;

10)    prowadzi  dokumentację pracy biblioteki.

       2.       Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

 

Rozdział 5

Pracownicy obsługi i administracji

 

§ 56. 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2.      Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

3.      Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli publicznych regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy
i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze
.

4.      Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

5.      Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole należy
w szczególności:

                              1)           przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

                              2)           sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;

                              3)           zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

                              4)           stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

                              5)           dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

                              6)           zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

                              7)           udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

                              8)           Składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie
z wymogami ustawy.

6.      Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi niepedagogicznych, ustala dyrektor szkoły.

7.      Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

 

DZIAŁ VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

                                                                  Rozdział 1

                                                       Ogólne zasady oceniania

 

§ 57. 1. W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.

§ 58. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny.

                  2.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

                  3.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)        formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie
o nich uczniów i rodziców;

2)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)        bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody oceniania:

a) odpowiedzi ustne;

b) prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne);

c) zadania praktyczne;

d) różne formy pracy na lekcji;

e) analiza efektów końcowych pracy ucznia np. projekty;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru (roku szkolnego);

6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 59. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1)        bieżące;

2)        klasyfikacyjne:

a)     śródroczne i roczne,

b)     końcowe.

    2.          Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

    3.          Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.

    4.          Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

    5.          Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.

    6.          Dokumentacji, o której mowa w ust. 4. i 5. szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

 

§ 60. 1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu:

1)              monitorowanie pracy ucznia;

2)             informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić
i dalej się uczyć oraz o postępach w tym zakresie;

3)             pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4)             motywowanie do dalszej pracy;

5)             dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6)             umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.         W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.

 

§ 61. 1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)             wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)             sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)             warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

        2.     Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:

1)             indywidualizowanie pracy z uczniem;

2)             dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;

3)             ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;

4)             dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;

5)             ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)             umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;

7)             na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i wychowawcę o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;

8)             ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

    3.          Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i rodziców o:

1)             warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)             warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    4.          Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)             ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału a w klasach IV-VIII także ocenianego ucznia;

2)             przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

3)             ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

    5.          Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z:

1)             realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2)             wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców do tygodnia a powyżej na podstawie zaświadczenia o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tym zaświadczeniu;

3)             realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki i zajęć komputerowych, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii w miejscu oceny należy wpisać – zwolniony;

4)             nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

        6.     Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:

1)             podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

2)             wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

3)             jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;

4)             przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

 

             7.     Ustala się następujące kryteria oceniania:

1)             ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych;

2)             ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy
i umiejętności określone programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte
w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

1)             ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości
i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

2)             ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;

3)             ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

4)             ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i umiejętności zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie.

    8.     Częstotliwość i rodzaje oceniania:

1)             ocenianie bieżące;

2)             sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania);

3)             kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału);

4)             w semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne;

5)             w ciągu jednego dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową,
w ciągu tygodnia najwyżej trzy;

6)             sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje okres do 3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane;

        9.          Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą ubiegać się o ocenę w terminie ustalonym przez nauczyciela.

    10.          Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego.

    11.          Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem.

    12.          Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

    13.          Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostarcza ją do szkoły, a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje wychowawca i dyrektor szkoły przez okres nauki ucznia
w szkole.

    14.          Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

    15.          Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie lub pisemnie).

    16.           Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym
i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

    17.          Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego (w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru).  

    18.          Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez:

1)             uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego;

2)             rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach;

3)             nauczycieli stosujących dany system;

4)             sprawdzenie systemu po roku i po trzech latach;

5)             dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu;

6)             badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia.

 

§ 62. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki
i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 

Rozdział 2

Ocenianie uczniów w klasach I-III

 

§ 63. 1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. Z religii i etyki oceny są cyfrowe.

2. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji   ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.

3. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

4. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli   edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia  poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 65 ust. 1., informując o tym uczniów i rodziców uczniów.

7. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców.

 

§ 64. 1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla:

1)             ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)             ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.

 

Rozdział 3

Klasyfikowanie uczniów

 

§ 65. 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

 

Lp.

Nazwa oceny

Stopień wyrażony cyfrą

Skrót oceny

1

celująca

6

cel

2

bardzo dobra

5

bdb

3

dobra

4

db

4

dostateczna

3

dst

5

dopuszczająca

2

dop

6

niedostateczna

1

ndst

 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w pkt 1–5 tabeli.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.

2. Oceny bieżące, cząstkowe, okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel danego przedmiotu w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.

3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalone wg następującej skali:

 

Lp.

Nazwa oceny

Skrót oceny

1

wzorowa

wz

2

bardzo dobra

bdb

3

dobra

db

4

poprawna

popr

5

nieodpowiednia

ndp

6

naganna

ng

 

4. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
o której mowa w ust. 1 i 2.

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 66. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

1)             podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;

2)             podsumowaniu zachowania ucznia;

3)             ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;

4)             ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

z tym, że w klasach I-III w przypadku: obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

        2.     Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w drugim tygodniu stycznia.

        3.     Termin śródrocznego zebrania klasyfikacyjnego i rocznego rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

        4.     Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

        5.     Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy
w formie pisemnej przekazują informacje rodzicom o przekazywanej ocenie niedostatecznej.

        6.     Na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom
o przewidywanych ocenach.

        7.     Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 

        8.     Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

§ 67. 1. Klasyfikacja roczna polega na:

1)             podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;

2)             podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;

3)             ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;

4)             ustaleniu oceny rocznej zachowania.

2.        Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

3.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 68.1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

2.    Na klasyfikację końcową składają się:

                     1)            roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

                     2)            roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

                     3)            roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

3.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa
w § 3 pkt 17.

 

§ 69.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te określone zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

 

 

 

Rozdział 4

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny z zachowania

 

§ 70. 1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2.    Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego:

1)             ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;

2)             ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%;

3)             uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;

4)             ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.

3.    Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.

4.    Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.

5.     Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze.

6.    Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych.

7.    Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzi nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8.    Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.

9.    Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.

10.    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11.    Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.

12.    Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:

1)             dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

2)             wychowawca klasy;

3)             nauczyciel uczący w danej klasie;

4)             przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

  13.            Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:

1)             aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;

2)             pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;

3)             reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

 

Rozdział 5

Egzaminy klasyfikacyjne

 

§ 71.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

2.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

1)             uczniów, o których mowa w § 73 ust. 2;

2)             ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

3)             ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

4)             ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

3.    W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:

1)             nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;

2)             nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

             4.     Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

1)             dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

2)             nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

             5.     Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

             6.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

             7.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

             8.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

             9.     Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

         10.     Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)        obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych
i wychowania fizycznego;

2)        dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    11.     W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.

    12.     Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 72 ust. 1 oraz § 73 ust. 1.

    13.     Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

    14.     Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)             nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)             imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;

3)             termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)             imię i nazwisko ucznia;

5)              zadania egzaminacyjne;

6)             ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 6

Egzamin poprawkowy

 

§ 72. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w   § 69 ust. 1 zdanie 2, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego
z tych zajęć.

2.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3.    W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor – jako przewodniczący;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

3)   nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.

4.    Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.    Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.    Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 74. ust. 1.

10.         Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

3)        termin egzaminu poprawkowego;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 61 ust. 6. pkt 3.

 

 

Rozdział 7

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 73. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.         Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
 z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 72 ust. 1.

5.         Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.         Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9.         W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10.     Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

11.     Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)        termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4)        imię i nazwisko ucznia;

5)        zadania sprawdzające;

6)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12.     Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

13.     W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:

1)        dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)        wychowawca oddziału;

3)        nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4)        psycholog;

5)        przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6)        przedstawiciel rady rodziców.

14.     Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

15.     Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2)        termin posiedzenia komisji;

3)        imię i nazwisko ucznia;

4)        wynik głosowania;

5)        ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

16.     Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

 

Rozdział 8

Promowanie ucznia

 

§ 74.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:

1)        wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

2)        na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.    Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:

1)        wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami;

2)        na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 69 ust. 1.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 3 pkt 17.

 

(Uwaga!

Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył szkoły,
z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

W przypadku samodzielnego gimnazjum: dyrektor dotychczasowego gimnazjum, po uzgodnieniu
z organem prowadz
ącym, informuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny).

 

§ 75. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa § 69 ust. 1 i przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty,
o którym mowa w § 3 pkt 11.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

 

§ 76. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.

 

§ 77.1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 

Rozdział 9

Zasady oceniania zachowania uczniów

 

§ 78. 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.

           2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

        3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 79.1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 69 ust. 3.

2.    Oceną wyjściową jest ocena poprawna.

3.    Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4.    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

1)        samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny, (załącznik nr 1);

2)        opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;

3)        opinię klasy wyrażoną w oparciu o kartę oceny koleżeńskiej, (załącznik nr 2);

4)        ocenę punktową wg. zasad określonych w regulaminie punktowej oceny zachowania, zał. nr 3.

6.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)        nieobecne godziny usprawiedliwione;

2)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

3)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

4)        dbałość o honor i tradycje szkoły;

5)        dbałość o piękno mowy ojczystej;

6)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

7)        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

8)        schludny wygląd ucznia:

a.      podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

- dla chłopców: biła, jednolita koszula (nie może być t-shirt), bez kolorowych dodatków i napisów oraz długie, granatowe lub czarne spodnie (nie mogą to być dresy),

- dla dziewcząt: biała, jednolita bluzka (nie może to być t-shirt), bez kolorowych dodatków i napisów oraz spódniczka lub długie, granatowe albo czarne spodnie (nie mogą to być dresy);

b.     strój na lekcje wychowania fizycznego: biała bawełniana koszulka- tshirt, spodenki sportowe (czarne lub granatowe), spodnie dresowe lub getry (dla dziewcząt), skarpetki bawełniane, obuwie sportowe;

c.      uczeń powinien przed lekcją wychowania fizycznego zdjąć z szyi łańcuszki, wisiorki, z ręki zegarek i pierścionki, z uszu wyjąć kolczyki. Uczennice długie włosy powinny spiąć gumką do włosów. Dziewczęta obowiązuje zakaz noszenia plastikowych opasek na włosy;

d.     na terenie szkoły zawsze niedozwolone jest:

- noszenie ubrań odkrywających brzuch, ramiona i dekolt,

- noszenie nakryć głowy,

- noszenie dużych kolczyków,

- stosowanie makijażu,

- malowanie paznokci,

- malowania włosów i noszenie ekstrawaganckich fryzur,

- noszenie symboli związanych z przemocą i używkami.

 Opis jednolitego stroju i schludnego wyglądu uczniów nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję o tym podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem.

9)        okazywanie szacunku innym osobom.

7.    W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.

8.    Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

9.    O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na 4 tygodnie tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

10.    Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
w ciągu całego roku szkolnego.

11.    Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §  73 ust.1.

 

§ 80.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który:

1)        jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;

2)        rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

3)        stanowi wzór kulturalnego zachowania;

4)        nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);

5)        jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;

6)        jest wolontariuszem;

7)        działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;

8)        rozwija tradycje szkoły.

2.    Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo:

1)        przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

2)        nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;

3)        liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;

4)        nie spóźnia się na zajęcia;

5)        cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

6)        jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

7)        godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

8)        jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;

9)        jego postawa jest godna naśladowania.

 

       3. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:

1)        rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2)        systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

3)        liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;

4)        włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

5)        wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

6)        jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;

7)        nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

8)        nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.

4.      Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

1)        ma pozytywny stosunek do nauki;

2)        wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;

3)        na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;

4)        liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;

5)        nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;

6)        sporadycznie spóźnia się na zajęcia;

7)        nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

8)        nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

9)        poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

10)    szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);

11)    nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;

12)    wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się
w jego środowisku;

13)    nie popadł w konflikt z prawem;

14)    przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;

15)    ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;

16)    nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);

17)    reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

 

5.         Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno
z niżej wymienionych kryteriów:

1)        wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

2)        uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;

3)        liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);

4)        wagaruje;

5)        spóźnia się na zajęcia;

6)        nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

7)        dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

8)        charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

9)        wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

10)    niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

11)    jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;

12)    nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.

6.      Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

1)        uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni
i pracowni;

2)        ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);

3)        swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;

4)        dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

5)        świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

6)        naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

7)        zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

 

 

Rozdział 10

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów

 

§ 81.1. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

2.    Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

 

§ 82.1.Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

2. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:

                              1)      nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

                              2)      w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe;

                              3)      zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
w grupach międzyoddziałowych;

                              4)      prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 7 dni
i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego; termin ten w przypadku prac z języka polskiego oraz języków obcych może być wydłużony do 14 dni;

                              5)      z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;

                              6)      sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

3.    W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.

Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

Ocena

Praca klasowa

niedostateczny

0-29

dopuszczający

30-49

dostateczny

50-74

dobry

75-90

bardzo dobry

91-100

celujący

Powyżej 100

 

§ 83. 1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.

2.      Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

3.      Ocena „celująca” jest wystawiana za uzyskanie 100% i poprawne rozwiązanie dodatkowego zadanie oznaczonego tzw. „gwiazdką” (*).

 

 

DZIAŁ VII

UCZNIOWIE

 

Rozdział 1

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 84. 1. Uczeń ma prawo do:

1)        wiedzy o przysługujących mu prawach;

2)        kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

3)        dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

4)        zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

5)        zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;

6)        odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;

7)        zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

8)        opieki wychowawczej;

9)        swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;

10)    rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;

11)    powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie
i zakresie pisemnych prac klasowych;

12)    jawnej i umotywowanej oceny;

13)    czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;

14)    opieki zdrowotnej;

15)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

16)    ochrony własności intelektualnej;

17)    współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;

18)    korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się
w szkole;

19)    współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;

20)    bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;

21)    uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;

22)    wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;

23)    wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;

24)    pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;

25)    przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

26)    reprezentowania szkoły na zewnątrz;

27)    do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;

28)    równego traktowania.

2. Do obowiązków ucznia należy:

1)        przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego
i wewnętrznego;

2)        systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

3)        odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

4)        przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)        dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;

6)        szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;

7)        dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

8)        noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego;

9)        szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

10)    aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;

11)    wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;

12)    przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;

13)    usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności, wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły;

14)    zgłaszanie do wychowawcy oddziału, którego uczeń uczęszcza swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni;

15)     odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.

3.  Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

1)        bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;

2)        współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;

3)        dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;

4)        korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;

5)        wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;

6)        korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela;
w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;

7)        przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.

4. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego na zasadach zawartych
w Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły szkoły,
a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.

 

Rozdział 2

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

§ 85.1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji,
o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, psychologa i dyrektora szkoły.

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

1)        zapoznaje się z opinią stron;

2)        podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z psychologa w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;

3)        w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz psycholog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;

4)        jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, psychologa
i dyrektora szkoły, którzy:

1)        zapoznają się z opinią stron;

2)        podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;

3)        jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną
i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, psychologa i dyrektora szkoły
w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

6. Wychowawca, psycholog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

 

 

Rozdział 3

Rodzaje i warunki przyznawania nagród

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

 

§ 86. 1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:

1)        pochwała wychowawcy oddziału;

2)        pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;

3)        pochwała pisemna dyrektora szkoły;

4)        list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

5)        nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego i I półrocza;

6)        nagroda rzeczowa;

7)        wytypowanie do nagrody w postaci stypendium lub nagrody burmistrza;

8)        nadanie tytułu „Uczeń Roku”;

9)                 nadanie tytułu „Primus Inter Pares”;

10)          nadanie tytułu „Sportowiec Roku”;

11)          nadanie tytułu „Bohater Roku”.

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:

1)        wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;

2)        w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;

3)        dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, psychologa szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

3. Tytuł „Uczeń Roku” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się dużym progresem w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności
i zainteresowań, działaniami na rzecz samorządu, wolontariatu, środowiska lokalnego.

4.     Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się w ciągu całego okresu pobytu w szkole, wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą osobistą, swoją postawą i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu oraz uzyskał wysoki wynik z egzaminu ośmioklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole miał ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą.

5.    Tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, wysokimi wynikami w szkolnych zawodach sportowych
i międzyszkolnych (indywidualnych lub zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną zachowania.

6. Tytuł „Bohater Roku” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który swoim wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą budzi powszechne uznanie społeczności szkolnej i środowiska.

7.         Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 8-11, otrzymują od dyrektora szkoły dyplom i pamiątkową książkę oraz zostają wpisani
do „Księgi Absolwentów Szkoły”.

 

§ 87. 1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

2.  Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.

3.  W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1)                 wychowawca oddziału;

2)                  psycholog szkolny;

3)                 opiekun samorządu uczniowskiego;

4)                  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5)                  przedstawiciel rady rodziców.

4.  Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.

5.  O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

 

Rozdział 4

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

 

§ 88. 1.Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora
i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

1)        upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału;

2)        nagany wychowawcy oddziału;

3)        upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;

4)        upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;

5)        nagany dyrektora szkoły;

6)        pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;

7)        pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym
(w przypadku pełnienia takiej funkcji);

8)        zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
a zwłaszcza do:

a)    naprawienia wyrządzonej szkody,

b)   wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,

c)    uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,

d)   przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.

2.    W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:

1)        naruszeniu zasad współżycia społecznego;

2)        popełnieniu czynu zabronionego;

3)        systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

4)        używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia;

5)        włóczęgostwie;

6)        uprawianiu nierządu;

7)        udziale w grupach przestępczych;

dyrektor szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

3.    Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub
na policję w przypadkach, gdy:

1)        rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;

2)        uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;

3)        szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;

4)        dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.

4.    Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.

5.    Uczeń może zostać ukarany w przypadku:

1)        lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;

2)        nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;

3)        braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;

4)        niszczenia mienia szkoły;

5)        niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach;

6)        fałszowania dokumentów;

7)        nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

8)        nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.

6.    Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

7.    Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.

8.    Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.

10. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają się zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki.

11. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:        

1)        wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:

a)    złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

b)   drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowego, przyborów itp.;

c)    spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;

d)   złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;

e)    przerzucanie winy na innych;

f)     samowolne opuszczanie lekcji;

g)    utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)            wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:

a)    samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia;

b)   powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano;

c)    wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów;

d)   aroganckie zachowanie się wobec innych osób;

e)    opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć;

f)     odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;

3)   dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej
w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin
w semestrze;

4)   dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:

a)                      mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia,

b)                       którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,

c)                      dopuszcza się kradzieży,

d)                      opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,

e)                      narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole;

12. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności
w przypadku:

1)        gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;

2)        używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

3)        agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;

4)        umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)        spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;

6)        kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych
z urzędu;

7)        fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;

8)        zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;

9)        innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.

13. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary
w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.

14. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary
i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

 

 

Rozdział 5

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

 

§ 89. 1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze
a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora                     z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

           2.       Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do
Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii psychologa szkolnego
i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.

           3.       Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, psycholog szkolny lub inny nauczyciel.

           4.       W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.

           5.       Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.

           6.       Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

           7.       W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

 

 

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§  90.1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2. Statut został uchwalony dnia   27 listopada 2017 roku.

3. Statut jest dostępny w gabinecie dyrektora, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.

4. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

5. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.

6. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.

7. Statut obowiązuje od dnia 28 listopada 2017 r.

 

Załączniki:

1. Karta samooceny ucznia,

2. Karta oceny koleżeńskiej,

3. Regulamin punktowej oceny zachowania

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Ostatnia zmiana na portalu:Friday 8 May 2020,